Categories
Hướng dẫn sử dụng Thông tin

Nhãn hàng hóa – Trách nhiệm của nhà sản xuất

Nhà sản xuất hàng hóa khi thiết kế tem nhãn cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau đây: – Nội dung ghi nhãn hàng hoá kể cả nhãn phụ phải bảo đảm trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hoá. – Hàng hoá được sản xuất, lắp […]